Dostupnosť služieb v privátnom Cloude


AvailabilityGuard/Cloud zabezpečí automatickú kontrolu stavu privátneho cloudu – zabráni výpadkom a strate dát.

Cloudy sú tu. Ste na ne pripravený?
Podľa trhových analytikov neustále narastá podiel podnikových biznis kritických aplikácií, ktoré už bežia vo virtualizovanom prostredí. Tento trend bude pokračovať kvôli nezanedbateľným prevádzkovým výhodám cloudu.
Ste presvedčený, že infraštruktúra cloudu je dostatočne spoľahlivá, aby prevádzka bežala v rámci vašej SLA?
Chyba jediného fyzického zariadenia alebo zdieľaného file systému môže spôsobiť výpadok niekoľkých virtualizovaných biznis aplikácií a výpadok poskytovaných služieb.
Virtualizácia datacentra ponúka mnoho výhod, ale nie je bez rizika.
Aj keď cloud ponúka vbudovanú redundanciu a možnosti vysokej dostupnosti, žiadne prostredie nie je odolné voči chybám. Dynamická povaha a abstrakciarobia cloud silným, ale tieto isté vlastnosti spôsobujú, že manažment konfigurácie cloudu je extrémne náročný a rizikový.
Podniky nemajú žiadne nástroje na detekciu chýb konfigurácie privátneho cloudu, na upozornenie ich vzniku a zamedzenieich opakovania.
Konfiguračné chyby zostávajú vo virtualizovanom prostredí bez okamžitého pôsobenia. Predstavujú riziko hlavnepri zmene okolností. Navyše,počet kombinácií a permutácií je skoro nekonečný a manuálny test v prostredí cloudu je nepraktický.
AvailabilityGuard/Cloud: Automatická detekcia rizík dostupnosti privátneho cloudu.
AvailabilityGuard/Cloud ponúka automatickú detekciu a analýzu potenciálneho rizika dostupnosti služieb, systémov a aplikácií v prostredí privátneho cloudu. Umožňuje organizáciám, ktoré prevádzkujú „mission-critical“ aplikácie v prostredí privátneho cloudu:
  • Dramaticky znížiť riziko výpadku a straty dát.
  • Proaktívne adresovať incidenty a eliminovať čas stratený „hasením požiarov“.
  • Zvýšiť koordináciu medzi virtualizačným, storagovským a inými IT tímami.
  • Maximalizovať návratnosť investícií do privátneho cloudu.

AvailabilityGuard/Cloud™ - Zabezpečenie dostupnosti služieb vo vašom privátnom Cloude

Virtualizácia privátneho cloudu je veľká vec. Ale také sú aj jej riziká.
Privátny cloud poskytuje veľa výhod, ako vstavanú redundanciu a vysokú dostupnosť. Napriek tomu sa veľa organizácií naučilo na vlastnej skúsenosti, že žiadne prostredie nie je odolné voči chybám. Dynamická povaha a abstrakcia, ktoré robia cloud odolným, sú príčinou toho, že manažment konfigurácií cloudu je extrémne náročný a rizikový.
Porucha jediného fyzického zariadenia alebo zdieľaného file systému v cloude môže zapríčiniť výpadok viacerých virtuálnych serverov s bežiacimi kritickými aplikáciami, a ovplyvniť dostupnosť poskytovaných služieb. Každý chybný krok v konfigurácii privátneho cloudu môže viesť k vážnemu výpadku alebo strate dát.

AvailabilityGuard/Cloud - Ako pracuje?

Detekuje rizikové chyby konfigurácie privátneho cloudu.
Upozorní príslušný tím, keď sa vyskytne chyba.
Upraví riziká výpadkov a straty dát predtým, ako zasiahnu biznis.

Proaktívna detekcia rizík

AvailabilityGuard Risk Discovery Engine™ automaticky skenuje prostredie privátneho cloudu neintruzívne, v read-only móde, zbiera najnovšie konfiguračné informácie z vCentra, storage zariadení, virtualizovaných počítačov a databázových serverov.
Analyzuje získané informácie so stále updatovanou Risk Signature Knowledgebase™ a presne označí akékoľvek chybné konfigurácie, ktoré by mohli viesť k potenciálnym výpadkom a strate dát.

DashboardAvailabilityGuard

DashboardAvailabilityGuardu poskytuje okamžité zobrazenie rizík dostupnosti cloudovej infraštruktúry a ich potenciálny dopad na kritické biznis služby. Z dashboardu ste len jeden klik od detailnejších informácií o akomkoľvek incidente.