Komplexné BIZ Disaster Recovery / High Availability riešenie


Majte 24x7 dostupné služby – viditeľnosť a kontrolu celej vašej infraštruktúry kedykoľvek.
Zabráňte výpadkom IT systémov a strate dát.
Zameňte riziká za okamžité nápravné akcie.

RecoverGuard Software

Komplexné Disaster Recovery Management (DRM) riešenie

 • RecoverGuard je kompletným Disaster Recovery Management (DRM) riešením, ktoré vám poskytuje pohľad do vašej existujúcej infraštruktúry a umožňuje vám proaktívne riadiť pohotovosť “business continuity”.
 • The RecoverGuard software nepretržite skenuje vašu IT infraštruktúru a detekuje skryté riziká recovery a dostupnosti.
 • Slúži ako spoločná platforma pre business continuity a IT, ktorá proaktívne koriguje všetky odchýlky, pokiaľ nemajú vplyv na vašu prevádzku.
 • Pri monitorovaní rizík fyzických, virtuálnych a hybridných prostredí, RecoverGuard poskytuje nepretržité merania a audit vašej schopnosti dodržiavať Recovery Point Objectives (RPO) a Recovery Time Objectives (RTO).

Kľúčové vlastnosti RecoverGuardu vám umožňujú:

 • Overovať, či sú vaše produkčné a replikačné prostredia stále synchronizované.
 • Automaticky odhaľovať odchýlky infraštruktúry, ktoré môžu mať vplyv na DR pohotovosť a dostupnosť.
 • Prechod z bodu DR a HA testovacích prípadov k bodu automatizovaného, stáleho monitoringu.
 • Získať jasný pohľad na disaster recovery SLA.
 • Priebežne auditovať a upravovať DR a HA politiky a praktiky.
 • Maximalizovať návratnosť investícií do DR a HA.

Prečo RecoverGuard?

Hromadné zmeny konfigurácií: Najväčšie nebezpečenstvo pre nepretržitú prevádzku - Business Continuity

Hromadné zmeny konfigurácií, nevyhnutná podmienka v dnešných konštantne meniacich sa data centrách, – vyskytuje sa, keď produkčné prostredie alebo primárnu konfiguráciu infraštruktúry musíme hromadne meniť alebo sa stane nejakým spôsobom odlišnou od sekundárnej infraštruktúry. Tieto zmeny vytvárajú vážne medzery v ochrane dát, ktoré majú vplyv na vaše Recovery Point Objectives (RPO) a medzery v konfigurácií hostov, ktoré ovplyvňujú vaše Recovery Time Objectives (RTO).
Hromadné zmeny konfigurácií sú primárnym dôvodom toho, že disaster recovery (DR) a high availability (HA) systémy zlyhávajú a vystavujú tak biznis vyššiemu riziku straty dát a dlhším výpadkom. Pokiaľ jedna odchýlka konfigurácie môže vykoľajiť obnovu alebo ovplyvniť dostupnosť, táto séria odchýlok zostáva často skrytá, až kým nie je neskoro. RecoverGuard automaticky monitoruje vaše prostredia kvôli skrytej ochrane dát alebo odchýlkam konfigurácií hostov, analyzuje potenciálny vplyv, upozorňuje vás na problém a poskytuje vám detailné inštrukcie, ako túto odchýlku odstrániť.

DR/HA testy sú riskantné, drahé, občasné a často neuskutočniteľné.

Teoreticky, disaster recovery (DR) a high availability (HA) testy majú byť vykonávané po každej konfiguračnej zmene. Reálne, firmy nemajú čas alebo zdroje vykonať úplnétesty podľa príručiek. Navyše, moment zmeny infraštruktúry môže spôsobiť, že test zostane neplatný. Priebežný, automatizovaný monitoring za pomoci RecoverGuardu overuje vaše Recovery Time Objectives (RTO) a Recovery Point Objectives (RPO) za každých podmienok.

Špecifické riešenia dodávateľov pokrývajú túto oblasť len čiastočne.

Pokým dodávatelia poskytujú schopnosti monitoringu špecificky pre ich riešenia, typické datacentrum je zložené z dodávok rôznych dodávateľov. RecoverGuard pokrýva celú infraštruktúru, poskytuje jednotný bod riadenia a pohotovosti vášho disaster recovery skrz fyzické, virtuálne a hybridné prostredia.

Ochrana a maximalizácia vašich investícií do DR, HA a replikačných riešení.

Organizácie míňajú milióny eur na disaster recovery, high availability a replikačné riešenia, aby zabezpečili replikáciu svojich dát a ich dostupnosť v čase katastrofy. My pomáhame zabezpečiť to, že vaše investície vykonajú to, čo od nich očakávate.

Ochrana vašich dát je naša priorita.

BIZ Consulting a Continuity Software sú viazaní, že dáta sú bezpečne ochránené a nepretržitosť prevádzky je zabepečená. Finančné inštitúcie, telekomunikační operátori, utility, vládne a armádne organizácie a veľa iných sa spolieha na naše technológie a našu expertízu zabezpečiť DR pohotovosť a my ich nesklameme.

Kľúčové vlastnosti

Robustný set DR vlastností manažmentu RecoverGuardu, spoločne s jeho cross-dodávateľskou, cross-doménovou a cross-platformovou podporou, robí z neho perfektný nástroj na zabezpečenie toho, že biznis prevádzka môže rýchlo vyhodnotiť výskyt pohromy alebo neočakávaného výpadku prevádzky.
 • Nepretržitá viditeľnosť rizík.
 • Business Continuity SLA Management.
 • Automatizovaná analýza rizík.
 • Rozlíšenie a overenie rizík.

Technológia

Architektúra RecoverGuardu je založená na technológii bez použitia agenta, navrhnutá na proaktívnu identifikáciu, analýzu a správnu ochranu dát, na odstránenie disaster recovery zraniteľnosti skrz niekoľko domén, platform a miest vo vašich fyzických, virtuálnych a hybridných prostrediach datacentier.
Riešenie pozostáva z troch hlavných modulov:
 • Engine zisťovania konfigurácií.
 • Modul rizikovej analýzy.
 • Modul manažmentu rizík.
RecorverGuard diagram

Engine zisťovania konfigurácií - EZK

EZK engine je automatická technológia bez použitia agenta, ktorá automaticky a neintruzívne skenuje IT infraštruktúru kvôli zberu konfiguračných dát v read-only režime.
Použitím štandardných protokolov a API, EZK automaticky zbiera informácie z vašej IT infraštruktúry z:
 • Storage management frameworkov (vrátaneg EMC SymCLI, EMC StorageScope, Hitachi HiCommand a NetApp, IBM DS sérií a XIV CLI, atď.)
 • Serverov (vrátane Windows, HP-UX, SunSolaris, AIX, Linux, a v blízkej budúcnosti IBM OS)
 • Databáz (Oracle, MS-SQL, Sybase, IBM UDB)
Použitím zozbieraných dát RecoverGuard vypočíta závislosti a vzťahy medzi aplikáciami, databázami, file systémami, servermi, storage volumami a replikami.

Modul rizikovaj analýzy - MRA

MRA RecoverGuardu vytriedi zozbierané dáta z EZK, porovná výsledky s tisíckami popisov odchýliek uskladnených v databáze poznatkov RecoverGuardu a identifikuje potenciálne riziká.

Modul manažmentu rizík - MMR

Pokiaľ je odhalené riziko ochrany dát, dostupnosti alebo disaster recovery, je vystavený ticket, ktorý obsahuje detaily s ohľadom na závažnosť problému a možnosťami, ako ho riešiť. RecoverGuard poskytuje niekoľko možností, ako sa dajú tieto informácie oznámiť IT tímom zodpovedným za oblasť rizika predtým, ako toto riziko ovplyvní vašu prevádzku.
Metódy notifikácie obsahujú e-mail a integráciu so všetkými rozšírenými ticketing systémami a enterprise konzolami (napr. Tivoli, Remedy, HP/OV, ServiceNow).

Bežné odchýlky

Čo sa skrýva vo vašej infraštruktúre?

Znalostná databáza RecoverGuardu obsahuje viac ako 5,000 popisov odchýliek a stovky potenciálnych odchýliek ochrany dát.
Nižšie sú zaznamenané niektoré príklady bežných odchýliek, ktoré môžu vojsť do vašej infraštruktúry bez toho, aby ich vaše prostredie zaznamenalo. Toto je len malý počet príkladov, ktoré sa nachádzajú v znalostnej databáze RecoverGuardu.

 • Gap #02058: Configuration Drift between Production and HA
 • Gap #02533: Cluster Node Configured to Mount on Boot
 • Gap #00178: Synchronous Replication Tree Structure Inconsistency
 • Gap #01602: Configuration Drifts Between Production and DR
 • Gap #00279: Synchronous Replication Inconsistency - Suspended Device
 • Gap #00438: Synchronous Replication Inconsistency - RDF Group
 • Gap #00441: Mixed Storage Types
 • Gap #00502: Synchronous Replication - Mixed RAID Types
 • Gap #00893: Synchronous Replication LUN Map Inconsistency
 • Gap #01109: Tampering Risk
 • Gap #01225: File System Synchronized to Remote Site
 • Gap #01520: Replication Age Inconsistency
 • Gap #01601: Inconsistent Access to Storage by Cluster
 • Gap #01604: Reduced SAN I/O Multipath Configuration